Ο καθορισμός της συνήθης διαμονής σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 650/2012

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 650/2012 για την κληρονομική διαδοχή, η λεγόμενη συνήθης διαμονή του αποβιώσαντος κατά τον χρόνο του θανάτου του είναι κατ’ αρχήν καθοριστική για δύο ζητήματα:

  • το ζήτημα του ποιο δικαστήριο έχει διεθνή και τοπική δικαιοδοσία (Άρθρο 4), και
  • για το ερώτημα ποιο ουσιαστικό κληρονομικό δίκαιο είναι εφαρμοστέο στην κληρονομική διαδοχή (Άρθρο 21).

Ο ίδιος ο κανονισμός δεν ορίζει σαφώς τι σημαίνει “συνήθης διαμονή”. Μόνο οι αιτιολογικές σκέψεις του κανονισμού (σημείο 23) παρέχουν ενδείξεις για το πώς μπορεί να προσδιοριστεί η “συνήθης διαμονή”… περισσότερα