Εκκρεμεί Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης, το οποίο εκδόθηκε από γερμανική Εισαγγελία εναντίον σας;

Αυτό και περίπου άλλα 5000 εντάλματα είναι κατά πάσα πιθανότητα άκυρα!

Ένταλμα Σύλληψης που εκδόθηκε από γερμανική Εισαγγελία άκυροΥπόβαθρο: Βάση του ευρωπαϊκού δίκαιου η αρχή που είναι αρμόδια για την έκδοση ευρωπαϊκού εντάλματος συλλήψεως πρέπει να ενεργεί κατά τρόπο ανεξάρτητο στο πλαίσιο ασκήσεως των καθηκόντων της, ακόμη κι όταν το ευρωπαϊκό ένταλμα βασίζεται σε εθνικό ένταλμα συλλήψεως το οποίο έχει εκδοθεί από δικαστή ή δικαιοδοτικό όργανο.

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισε την 27/05/2019 με την απόφαση C-508/18 ότι οι γερμανικές εισαγγελίες δεν παρέχουν εγγυήσεις επαρκούς ανεξαρτησίας από την εκτελεστική εξουσία ώστε να μπορούν να εκδίδουν ευρωπαϊκά εντάλματα συλλήψεως!