Μόνιμη διαμονή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Γερμανία

Με τη χορήγηση δελτίου μόνιμης διαμονής της ΕΕ για την Ελλάδα απολαμβάνετε μέσα στην ΕΕ την έννομη θέση ενός προσώπου με άδεια παραμονής μακρού χρόνου και έχετε διευρυμένα δικαιώματα μετακίνησης σε άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ. Και φυσικά και για τη Γερμανία και μέσα στη Γερμανία.

Προϋπόθεση είναι να έχετε διαμείνει για πέντε συνεχή έτη αδιάλειπτα, δηλαδή χωρίς διακοπή στην Ελλάδα και να έχετε λάβει εκεί άδεια επί μακρόν διαμένοντα της ΕΕ. Μετά μπορείτε να εγκατασταθείτε υπό πιο εύκολες προϋποθέσεις στη Γερμανία και σχεδόν σε όλα τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της ΕΕ (εκτός από την Ιρλανδία και τη Δανία, ενώ για το Ηνωμένο Βασίλειο η Οδηγία δεν ίσχυε ούτε και πριν την έξοδό του από την ΕΕ).

Με το καθεστώς επί µακρόν διαµένοντος της ΕΕ που αποκτήθηκε σε ένα άλλο κράτος μέλος, επιτρέπεται η είσοδος στη Γερμανία

Με την άδεια του επί µακρόν διαµένοντος της ΕΕ που αποκτήθηκε στην Ελλάδα, σας χορηγείτε στη Γερμανία άδεια διαμονής, με την οποία μπορείτε να εργαστείτε, να σπουδάσετε ή να τελειώσετε την επαγγελματική σας εκπαίδευση εδώ.

Μετά από πενταετή διαμονή στη Γερμανία μπορείτε να λάβετε την άδεια παραμονής αορίστου διάρκειας της ΕΕ στη Γερμανία. Στην περίπτωση αυτή αποσβένεται η άδεια επί μακρόν διαμένοντος στην ΕΕ που είχε εκδοθεί στο πρώτο κράτος-μέλος (στο συγκεκριμένο παράδειγμα στην Ελλάδα).

Χρήσιμη πληροφορία: Παιδιά και σύζυγοι, οι οποίοι έχουν οποιοδήποτε έγγραφο, το οποίο τους επιτρέπει την διαμονή στην Ελλάδα (δεν χρειάζεται να είναι η άδεια επί μακρόν διαμένοντος της ΕΕ), μπορούν να συνοδεύσουν τους επί μακρόν διαμένοντες στα πλαίσια της οικογενειακής επανένωσης στη Γερμανία.

Νομικές βάσεις§ 9a AufenthG§ 38a AufenthGΟδηγία ΕΕ 2003/109/ΕΚΟδηγία 2011/51/ΕΕ