Ο καθορισμός της συνήθης διαμονής σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 650/2012

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 650/2012 για την κληρονομική διαδοχή, η λεγόμενη συνήθης διαμονή του αποβιώσαντος κατά τον χρόνο του θανάτου του είναι κατ’ αρχήν καθοριστική για δύο ζητήματα:

  • το ζήτημα του ποιο δικαστήριο έχει διεθνή και τοπική δικαιοδοσία (Άρθρο 4), και
  • για το ερώτημα ποιο ουσιαστικό κληρονομικό δίκαιο είναι εφαρμοστέο στην κληρονομική διαδοχή (Άρθρο 21).

Ο ίδιος ο κανονισμός δεν ορίζει σαφώς τι σημαίνει “συνήθης διαμονή”. Μόνο οι αιτιολογικές σκέψεις του κανονισμού (σημείο 23) παρέχουν ενδείξεις για το πώς μπορεί να προσδιοριστεί η “συνήθης διαμονή”. Αναφέρει εκεί:

Για να προσδιορίσει τη συνήθη διαμονή, η αρχή που επιλαμβάνεται της κληρονομικής διαδοχής θα πρέπει να προβεί σε συνολική εκτίμηση των περιστάσεων του βίου του κληρονομουμένου κατά τη διάρκεια των ετών που προηγούνται του θανάτου και κατά το χρόνο του θανάτου, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα σχετικά πραγματικά στοιχεία, ιδίως τη διάρκεια και την κανονικότητα της παρουσίας του κληρονομουμένου στο συγκεκριμένο κράτος καθώς και τις συνθήκες και τους λόγους της παρουσίας αυτής. Η κατ’ αυτόν τον τρόπο προσδιοριζόμενη συνήθης διαμονή θα πρέπει να μαρτυρεί στενό και σταθερό δεσμό με το συγκεκριμένο κράτος, λαμβανομένων υπόψη των ειδικών στόχων του παρόντος κανονισμού.

Πέντε χρόνια μετά την έναρξη ισχύος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 650/2012EuErbVO, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο χορήγησε περαιτέρω οδηγίες σε μια απόφαση (ΔΕΚ, RS C-80/19): Η “συνήθης διαμονή” πρέπει να προσδιορίζεται μέσω μιας συνολικής εκτίμησης των περιστάσεων του θανόντος κατά τα έτη που προηγήθηκαν του θανάτου του και κατά τον χρόνο που απεβίωσε. Κατά τη συνολική αυτή εκτίμηση, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όλα τα σχετικά πραγματικά περιστατικά. Μεταξύ άλλων: Η διάρκεια και η τακτικότητα της διαμονής στο εν λόγω κράτος και οι συναφείς περιστάσεις και λόγοι, το ζήτημα του κέντρου ζωής του αποβιώσαντος από οικογενειακή και κοινωνική άποψη, το ζήτημα της ιθαγένειας ή της τοποθεσίας σημαντικών περιουσιακών στοιχείων, της γλωσσικής ικανότητας και των οικογενειακών και κοινωνικών δεσμών του αποβιώσαντος, καθώς επίσης και την προς τα έξω βούληση να παραμείνει σε έναν τόπο (βούληση να μένει κάπου ο αποβιώσαντας).

Τουλάχιστον για τον γερμανικό νομικό χώρο, το Ανώτατο Περιφερειακό Δικαστήριο του Μονάχου (OLG München) έχει κάνει μια σημαντική -και πιθανώς επίσης αμφίβολη- συγκεκριμενοποίηση για το ζήτημα του τρόπου με τον οποίο πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ή όχι η βούληση του διαθέτη σχετικά με τον τόπο διαμονής του. Με απόφαση της 22.06.2022 (OLG München, 31 AR 73/22), το Δικαστήριο περιόρισε πλέον σημαντικά τη βούληση του διαθέτη να μένει κάπου, δηλαδή τον παράγοντα της υποκειμενικής βούλησης, ως καθοριστική παράμετρο υπό ορισμένες προϋποθέσεις: Μολονότι η βούληση του διαθέτη (να παραμείνει σε ορισμένο τόπο) είναι ένα περιστατικό που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στο πλαίσιο της συνολικής εκτίμησης των συνθηκών ζωής, δεν αποτελεί την αποκλειστική καθοριστική περίσταση για τη διαπίστωση της συνήθους διαμονής. Τουλάχιστον στις περιπτώσεις στις οποίες η βούληση του διαθέτη να μην παραμείνει μόνιμα σε ορισμένο τόπο δεν έχει βιώσιμη βάση όταν εξετάζεται αντικειμενικά, η βούληση αυτή δεν έχει σημαντική βαρύτητα, αποφάσισε το δικαστήριο. Εάν, για παράδειγμα, ο διαθέτης παραμείνει σε ορισμένο τόπο λόγω ασθένειας, όπου δεν επιθυμεί να βρίσκεται και από τον οποίο θέλει να φύγει και πάλι, τότε η βούληση αυτή δεν έχει καμία βαρύτητα εάν είναι αντικειμενικά μη ρεαλιστικό ότι ο διαθέτης μπορεί πράγματι να επιστρέψει στον επιθυμητό τόπο διαμονής. Το OLG Μονάχου είχε αποφασίσει αυτό για μια περίπτωση στην οποία ο διαθέτης είχε μεταβεί σε συγγενείς του για περίθαλψη πριν από τον θάνατό του λόγω ασθένειας και ταυτόχρονα είχε την – μη ρεαλιστική – επιθυμία να επιστρέψει στον αρχικό τόπο διαμονής του.

Μένει να δούμε αν αυτή η νομική άποψη του Ανώτατο Περιφερειακό Δικαστήριο του Μονάχου θα επικρατήσει στο μέλλον.